Клубове

Студентските клубове свободно определят целите си. Целите на клубовете трябва да бъдат свързани с някое от академичните направления/дисциплини, изучавани в университета; студентската самоинициативност и обществена ангажираност. Студентски клуб в НБУ може да бъде клон на международна студентска организация или член на подобна.

Учредители на студентски клубове могат да бъдат студенти и/или докторанти на университета, както и преподаватели в НБУ. Студентски клуб се учредява от най-малко 8 студенти и/или докторанти на НБУ. Членуването в студентски клуб в НБУ е доброволно. Всеки член има право да участва в управлението на клуба, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава. Събирането на членски внос не може да бъде задължително условие за участие в клуба.

Документите от учредителното събрание – учредителен акт, устав, списък с учредителите, се внасят за разглеждане и регистрация към регистъра на Студентски съвет на НБУ. Общото събрание се състои от всички членове на студентския клуб, освен ако в устава е предвидено друго. Управителният съвет се състои най-малко от три лица, избрани сред членовете на студентския клуб.

Студентският клуб изготвя доклад за дейността си минимум веднъж на две години, който трябва да съдържа данни относно: съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати; Редом с доклада за дейност, студентските клубове трябва да депозират стратегия за дейност, минимум веднъж на две години, с оглед необходимостта от планиране на адекватна финансова, логистична и др. форми на подкрепа от страна на Студентски съвет и Нов български университет за инициативите на студентските клубове.

НБУ може да подпомага и насърчава учредените и регистрирани към Студентски съвет клубове чрез подкрепа за техните инициативи и дейност при условия и по ред, определени в съответните правилници на НБУ. Студентски съвет на НБУ може да оказва финансова, логистична, материална, промоционална и др. подкрепа на Студентските клубове при организиране на тяхната дейност и инициативи при условия и по ред, определени в приложение към правилника на Студентски съвет.

Цялостната процедура за създаване, регистриране, провеждане на дейност и финансиране и подпомагане на работния процес на Студентските клубове може да изтеглите оттук: http://studentskisavet.com/system/files/Students%27%20club%20Rules%20of%20procedure.pdf

******

Списък на студентските клубове и дружества в Нов български университет:

 

ART club – осъществява проекти и лекционни семинари, стимулиращи младите и интересът им към изкуствата;

Е-mail: elena_traikov@abv.bg

******

Клуб по състезателно програмиране – участва в провеждането на университетски, национални и международни он-лайн състезания по програмиране.

Е-mail: ninko.ko@abv.bg

******

Студентски правен клуб “Темида” – работи за повишаване на професионалната практическа и теоретична квалификация на студентите по право.

Е-mail: sofiya.stefanova@gmail.com

******

Фото клуб – реализира обмен на информация между студенти по “Фотография” и изявени професионалисти в сектора.

Е-mail: verginiq@gmail.com

******

Студентска Еразъм мрежа – организира презентации с цел насърчаване на студентската мобилност, помага на студенти, пристигащи и заминаващи на обучение програма “Еразъм”

Е-mail: anastassia.ign@gmail.com

******

Студентски клуб по музика “Стерео” – предоставя възможност за студентите от департамент “Музика” да вземат участие в различни национални и международни обучителни програми, семинари и инициативи в сферата на музикалното изкуство.

Е-mail: peterkuzmov@gmail.com

******

Правен клуб “Доверието е проява на смелост” – разработва и осъществява на практика идейни проекти, свързани с правната материя.

Е-mail: leftervasilev@gmail.com

******

Клуб по изкуства към департамент “Театър” – осъществява проекти, свързани с развитието на членовете на клуба в сферата на театралното изкуство.

Е-mail: galin_77@yahoo.com

******

Студентски клуб “Икономика и финанси” – работи със студенти и утвърдени специалисти от публичния и частния сектор в сферата на икономическите науки.

Е-mail: vladi_86@abv.bg

******

Американски – английски езиков клуб – подпомага учебната дейност на студенти, изучаващи английски език, чрез разговори, дискусии и публични лекции с лектори от САЩ и Западна Европа.

Е-mail: haig_new@abv.bg

******

Студентски клуб по антропология – предоставя възможност за обогатяване с информация за различните аспекти на научната проблематика на студенти, заинтересувани от антропологията.

Е-mail: vladunov@abv.bg

******

Клуб на журналиста и PR-a – организира семинари, дискусии, конференции и нестандартни дейности, с цел провокация и активизиране на гражданското общество и студентската общност.

Е-mail: avelchev@sbj-bg.eu

******

Студентски клуб “Психолог” – създава условия за свободен обмен на идеи между студенти и преподаватели, давайки обратна връзка за качеството и стандарта на предлаганото обучение по психология.

Е-mail: laskin@mail.bg

******

Клуб за европейско развитие – участва усилено в политиката на НБУ за формиране на предпоставки и реални възможности относно реализирането на студентите на университета.

Е-mail: filip.konstantinov@gmail.com

******

Европейски студентски клуб – разпространява, развива и утвърждава интеграцията на идеите, принципите и структурата на Европейския съюз сред студентите на НБУ.

Е-mail: olegdinev@gmail.com

******

Клуб информационно общество – администрира форума на Нов български университет, организира публични лекции в сферата на високите технологии и обсъждания по актуални новости от обществения живот в страната и света.

Е-mail: athina.palada@gmail.com

******

Студентски бизнес клуб – насърчава и подпомага обмяната на опит в сферата на частния бизнес чрез презентационни методи, дискусии и реален практикум.

Е-mail: todorov.kaloyan@gmail.com

******

Клуб Любословие – разширява, допълва и подпомага професионалната подготовка на студентите в сферата на българската филология. Организира студентски литературни конкурси и викторини.

Е-mail: koynarev@gmail.com

******

Клуб по Национална и международна сигурност – провежда срещи с български и чуждестранни специалисти в сферата на сигурността и отбраната, дипломатии, политици, учени и др., организира конференцията «Студентите и сигурността».

Е-mail: gim66@abv.bg

******

iKnow клуб – повишава уменията и знанията на студентите за Apple технологиите (информация, практически съвети, трикове и нововъведения).

Е-mail: tonyiknowclub@gmail.com

******

Клуб “Нова дипломация” – обединява усилията на студентите по политически науки за участие в национални и международни научни форуми по политология и международни отношения, организира ежегодна междууниверситетска конференция по въпросите на дипломацията.

Е-mail: newdiplomacy@students.nbu.bg

******

Студентски клуб “еКоист” – организира състезания в областта на екологията, опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Е-mail: anastassia.ign@gmail.com

******

Студентски клуб "Франкофони" - насърчава гражданската самоинициативност и стимулира участието на младите в обществено-политическите процеси, осигурявайки възможности за активна младежка дейност и ефективно включване на студентите в обществения живот и демократичните процеси.

Е-mail: kuz_iliev@abv.bg

******

Студентски клуб “Extreme” – екстремни спортове, спасителни акции, доброволчески отряд, социални и обществено-полезни проекти, всичко, което доставя високи нива на адреналин в кръвта.

Е-mail: ivankristoff@abv.bg

******

Студентски клуб “Представител" – Реализира сътрудничество между студентите на Нов български университет и младежката организация на ООН и представителствто на ООН за България чрез организиране на семинарни занимания по предмета и задачите, свързани с международни организации.

Е-mail: club.obedinenie.nbu@gmail.com

******

Обърнете се за съдействие към Студентски съвет ако по една или друга причина не можете да осъществите контакт с представител на съответния клуб.

За контакти, допълнителна информация за създаването на нови клубове и подкрепа на вече съществуващи:

Отговорник Клубна дейност към Студентски съвет:


Цветомир Добрев
ts.dobrev@gmail.com
    тел. 0898 728 178        деп. "Телекомуникации"

или

Студентски съвет:

studentcouncil@nbu.bg

 

ПрегледAttachmentРазмер
priemen-den.jpg17.25 KB
Students' club Rules of procedure.pdf984.96 KB