Студентски съвет на НБУ предлага превръщането на Студентски град в истински район за развитие на академична и научна дейност

Членовете на Студентски съвет на Нов български университет изказват своите съболезнования към близките и познатите на убития в Студентски град студент на Университета по национално и световно стопанство.

Христиан Даскалов - представител на Студентски съвет на НБУ в ръководството на Националното представителство на студентските съвети, главен секретар на НПСС, ще предложи на следващото заседание на Изпълнителния съвет на НПСС проект за позиция от името на студентските съвети относно промяна в режима на работа на питейните заведения, нощните клубове, баровете, заложните къщи и казина в район "Студентски" като първа стъпка по обособяването му в истински център за развитие на академична и научно-изследователска дейност.

Към чл.4а от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столичната община ще бъдат предложени следните допълнения и изменения:

Чл. 4а. (1) За търговски обект в урбанизирани територии търговецът предлага работно време и часове за зареждане в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч.

(2) За търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от 06.00 ч. до 22.00 ч.

НОВ ТЕКСТ:

(3) За търговски обекти – казина, заложни къщи, нощни барове, дискотеки, клубове и др. питейни заведения или обекти, развиващи хазартна дейност, находящи се в райони с интензивно развитие на академична и научно-изследователска дейност, с цел осигуряване спокойствието и нормалната подготовка на учебния и научно-изследователски процес, работното време е от 06.00ч. до 23:00ч.

ИЗМЕНЕНИЕ:

(4) Търговецът може да предложи работно време извън посоченото в Наредбата, освен в случаите на чл.4а.(3), като следва да представи протокол от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находят се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50 % + 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.

 

Целият текст на наредбата с предложените промени и изменения (подчертани в червено) можете да намерите като приложен файл.

Публикуваме мотивите зад предложените от Студентски съвет на НБУ изменения и допълнения:

МОТИВИ:

І Причини, които налагат приемането:

Основният нормативен акт, въз основа, на който се извършва дейността в сектор „Регистрация и контрол на търговската дейност” е Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО. Целта на Наредбата е да осигури защита на потребителите и условията на лоялна конкуренция. С Наредбата се въвежда Регламент за работно време на стационарни търговски обекти и за търговия на открито в имоти частна собственост. Визираните норми в Наредбата предоставят прекомерно облекчен режим относно регистрацята и контрола на търговската дейност, който противоречи с основната цел на нормативния акт - опазването на обществения ред и спокойствието на гражданите, в частност осигуряването на нормални условия за учебна, академична и научна дейност и подготовка в район „Студентски” като място за интензивно развитие на академична и научно-изследователска дейност с десетки учебни заведения и прилежаща база – студентски общежития, столове, спортни обекти. Множеството криминални случаи след злоупотреба с алкохол и упойващи средства в района, някои от които, довели до фатален край, предполагат както засилването на контрола по обществения ред, така и изработването и системното прилагането на местни политики за подкрепа на развитието на академичния потенциал на младите хора в защитена среда, кореспондираща с приоритетите за развитие на Столична община.

ІІ Цели на промените:

1. Да се обособи райн „Студентски” като зона с приоритетно за развитието на Столична община значение на основата на интензивното развитие на академична и научно-изследователска дейност в района.

2. Да се обособи по стандартния ред, без изключения, работното време на търговските обекти в район „Студентски”, представляващи питейни заведения (нощни клубове, барове, дискотеки) и предоставящи хазартни услуги. Търговската дейност на споменатите по същество не кореспондира с политиките за развитие на академична и научно-изследователска дейност, често стават причина за криминални инциденти в малките часове на деня, пречат на спокойствието и почивката на студентите и академичния състав, създават предпоставки за нарушаване на общоприетите норми на академично поведение.

ІV Очаквани резултати от прилагането:

1. Драстично намаляване на случаите на криминални прояви и нарушаване на обществения ред в район „Студентски”.

2. Повишаване на академичния и научно-изследователски потенциал на район „Студентски” чрез реализацията на тази и бъдещи политики по приоритетно развитие на района като защитен и съвременен академичен център.

ІІІ Анализ на съответствието на нормативната уредба:

Предложената прояма не противоречи на практиките в нормативна уредба на Столична община и българското законодателство в сферата на развитието на търговската дейност и нейната регулация.

ІV Анализ на съответствието с правото на ЕС:

Предложената промяна не противоречи на правото на ЕС. Напротив с нея се доближаваме до добрите европейски практики и до законодателството на отделни страни, в които осигуряването на нормални условия за академична и научно-изследователска дейност е една от основните държавни политики, а университетите и прилежаща база, обособена в специални кампуси и урбанизирани зони, се превръща в притегателен център за развитието на индустрия и икономика на знанието, носеща добавена стойност за съответните градове.

ПрегледAttachmentРазмер
Naredba - Rabotno vreme - izmenenie.doc169.5 KB