Проект " Студентски стипендии и награди" , съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013"

 

http://eurostipendii.mon.bg/   

Съгласно промените, през настоящата кампания за летен семестър на академичната 2011/2012 г. класирането за награди ще се извършва на ниво факултет/основно структурно звено.

Класирането за стипендии остава непроменено – по специалности, тъй като това е изрично посочено в Изискванията, въз основа на които е разписан проекта, както и в Критериите за избор на операция, одобрени на Комитет за наблюдение по ОП РЧР.

Висшите училища са своевременно уведомени за промените. Ще бъде направена и съответната актуализация на софтуерния продукт, чрез който се извършва класирането.

 Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри15 май 2012, вторник

Срок за подаване на възражения от студентите на място във висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри

16-19 май 2012

Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища19 май 2012, 23:59

Публикуване на класирането за стипендии и награди в интернет страницата на Проекта и по висши училища20 май 2012 г., неделя

Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване

21-23 май 2012 г.

Краен срок за висшите училища за подаване в МОМН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендии и награди30 май 2012 г., сряда

Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документиот 2 юни 2012 г., събота

Преводи от МОМН към висшите училища на средствата за стипендии и наградислед 6 юни 2012 г., сряда

Отчети от ВУ към МОМН - 10 работни дни20 юни 2012 г., сряда 


Моля, обърнете внимание на срока за подаване на възражения !!!

Който има съмнения, за това дали формуляра му е потвърден,  нека мине през:

Студентския информационен център на 1 ет. / 1корпус до входа!!!

 

***За информация можете  да се обръщате  и към председателя на Комися "Стипендии" - ts.dobrev@gmail.com

ПрегледAttachmentРазмер
123.bmp1.91 MB